Allmänna hyresvillkor

§ 1 Tillämplighet
Nedanstående villkor skall gälla om inte annat avtalats mellan uthyrare och hyrestagare.

§ 2 Leverans
Alla hyresobjekt levereras fritt uthyraren och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till uthyraren.

§ 3 Reklamation
Uthyraren utlämnar det förhyrda objektet i driftdugligt och utprovat skick. Eventuella anmärkningar skall skriftligen anmälas till uthyraren senast tre dagar efter mottagandet.

§ 4 Hyrestiden
Hyrestiden räknas från den dag då hyresobjektet levereras av uthyraren, till och med den dag då hyresobjektet återlämnas.

§ 5 Hyresberäkning
Hyra debiteras i enlighet med uthyrarens gällande Hyresprislista. Angiven dagshyra utgör hyrespris per dag vid enskiftsdrift. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas objektet mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg. Lördagar, söndagar och helgdagar är normalt hyresfria, såvida det uthyrda objektet inte används dessa dagar.

§ 6 Användning
Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresobjektet förvaras eller används. Uthyraren skall ha obehindrat tillträde till denna plats. Hyresobjektet får ej utan uthyrarens skriftliga medgivande föras utanför Sveriges gränser. Hyrestagaren svarar också för att hyresobjektet endast brukas av därtill behörig och utbildad personal.

§ 7 Service & Underhåll
Hyrestagaren ansvarar och bekostar löpande service och Underhåll samt för slitdelar och förbrukningsmaterial. Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. Har rengöring ej gjorts debiteras hyrestagaren härför.

§ 8 Reparationer
Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren. Utbyte av förbrukningsmaterial och slitdelar på arbetsplatsen bekostas av hyrestagaren. Reparationer får därutöver inte utföras utan uthyrarens godkännande. Uthyraren är inte skyldig att ställa annat objekt till förfogande under reparationstiden.

§ 9 Följdskador & Driftsavbrott
Hyrestagaren ansvarar för skada, som åsamkas honom eller tredje man i samband med användning och placering Av hyresobjektet under hyrestiden. Uthyraren ansvarar inte för skada eller kostnader till följd av driftsavbrott eller leveransförsening av förhyrd utrustning.

§ 10 Åtgärder vid fel, skada och stöld
Hyrestagaren skall underrätta uthyraren om fel eller skada på hyresobjektet samt om stöld under hyrestiden. Vid försäringsfall skall hyrestagaren så snart som möjligt göra skadeanmälan till sitt försäkringsbolag (se § 11 nedan). Det åligger hyrestagaren att vid stöld av hyresobjekt samt vid skada som orsakats av okänd person och som upptäcks eller borde upptäckas av hyrestagaren, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren och Försäkringsbolaget. Förlorat hyresobjekt som inte ersätts genom hyrestagarens försäkring, debiteras hyrestagaren till nyanskaffningsvärde. Skador på hyresobjektet som inte kan hänföras till normalt slitage skall ersättas av hyrestagaren.

§ 11 Försäkring
Det åligger hyrestagaren att hålla hyresobjektet försäkrat i erforderlig utsträckning. Om annat ej överenskommit skall försäkring tecknas av uthyraren och debiteras hyrestagaren med 5% av dagshyran. Utförliga försäkringsvillkor kan tillhandahållas ifrån uthyraren efter begäran.

§ 12 Betalningsvillkor
Samtliga priser gäller exkl. mervärdesskatt. Kund som ej har kredit betalar hyran i förskott.Om inte annat överenskommits är betalningstiden 30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras med Sveriges vid varje tid gällande referensränta med tillägg av 2 procentenheter, var till i förekommande fall kommer lagstadgad påminnelse- och inkassoavgift. Löpande fakturering sker månadsvis. Avslutade hyresavtal faktureras snarast. Om uthyraren så påfordrar skall hyrestagaren deponera av uthyraren begärt förskottsbelopp på hyra. Legitimationskontroll är obligatorisk.

§ 13 Force majeure
Uthyraren och hyrestagaren är inte ansvariga för skada, som uppstår på grund av utebliven eller försenad uthyrning, som beror på lagbud myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Uthyraren och hyrestagaren har rätt att häva avtalet när det kan visas att inträffade omständigheter enligt ovan medfört väsentliga olägenheter som inte vållats av honom själv.

§ 14 Återtagande
Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid. Inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet, är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet och återtaga det uthyrda objektet. Hyrestagaren är skyldig att snarast anmäla sådant förhållande till uthyraren. Återtagandet sker på hyrestagarens bekostnad.

§ 15 Särskilda villkor vid köp
Säljaren förbehåller sig äganderätten till den sålda varan till dess köparen fullgjort samtliga sina förpliktelser gentemot säljaren. Det är vid straffansvar enligt lag förbjudet för köparen att försälja, pantsätta eller eljest avhända sig varan eller del därav, innan äganderätten helt övergått till köparen. Om köparen inte betalar i rätt tid har säljaren rätt att återtaga varan.

Hyresförsäkring

Du kan teckna en hyresförsäkring hos oss på AM Rental. Denna försäkring hjälper dig mot oförutsedda kostnader vid varje hyrtillfälle. AM Rental:s hyrförsäkring är ett komplement till din övriga försäkringsbild.
Premiekostnaden är 5% av dagshyran.

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada som brand, stöld, skadegörelse eller vattenskada.

Försäkringen gäller inte för förslitning förbrukning, beläggning eller avsättning. Försäkringen gäller ej heller för oaktsamt handhavande.

Självrisk    4 500:- vid anskaffningsvärde upp till 50 000:-
Självrisk  10 000:- vid anskaffningsvärde över 50 000:-

Giltighetsområde: Försäkringen gäller inom Sverige.

Aktsamhetskrav: Vid stöld gäller att stöldtillfället kan preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits, med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt till förhållanden i övrigt.


Om skada inträffar. Kontakta snarast AM Rental (0410-35 30 40) då skall du uppge och beskriva följande:
1. Kund, adress till skadeplats, kontaktperson med telefonnummer.
2. Beskriv vad som hänt, skadans art och omfattning. Ange även ev. inventarienummer.
3. Vid stöld och skadegörelse måste skadan polisanmälas och kopia på anmälan lämnas till AM Rental.

Senaste nytt

Boka direkt: 0410-35 30 40
Öppettider: Vardagar 07.00 - 16.00

Skaffa en ny hemsida från webbyrån Dreamscape Interactive - en webbutvecklare i Gävle.